Uncategorized

Ogólne warunki prowadzenia szkoleń w projekcie „ABC przedsiębiorczości V. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”

Celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej u mieszkańców wsi i miast (do 20 tys. mieszkańców) z całej Polski.

 1. Trener lub trenerka, przeszkolony/na podczas warsztatu dla trenerów edukacji finansowej FWW, wypełni w formie elektronicznej wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację szkolenia, w oparciu o dostarczony przez FWW wzór.
 2. Fundacja rozpatrzy poprawnie i kompletnie wypełniony Wniosek i po jego zaakceptowaniu podpisze z trenerką lub trenerem umowę cywilnoprawną.
 3. Trener zobowiązuje się do przeprowadzenie szkolenia zgodnie z opisem we Wniosku.
 4. Na pokrycie kosztów organizacyjnych szkolenia przeznaczone zostało 2 530,00 zł brutto (umowa cywilno-prawna – umowa zlecenie lub umowa z firmą trenera). Szkolenia realizowane na terenach oddalonych od miejsca zamieszkania trenera o ponad 80 km, zostaną dodatkowo dofinansowane w kwocie 200,00 zł brutto. Dofinansowanie szkoleń nastąpi po przedstawieniu biletów komunikacji publicznej lub ewidencji pojazdu. Środki zostaną przelane na konto wymienione we wniosku w ciągu 14 dni roboczych od daty akceptacji sprawozdania merytorycznego z realizacji ze szkolenia, złożonego w oparciu o udostępniony przez Fundację wzór oraz po dostarczeniu do Fundacji:
 • wypełnionych przez uczestników szkolenia ankiet ewaluacyjnych;
 • kserokopii list obecności poświadczonych za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie;
 • listy uczestników szkolenia sporządzonej w formie elektronicznej z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, adresem poczty elektronicznej (o ile uczestnik posiada), numerem telefonu kontaktowego uczestnika oraz nazwą miejscowości, w której realizowane było szkolenie;
 • podpisanego przez uczestnika formularza zgody na udostępnienie danych osobowych FWW i podmiotom zewnętrznym wskazanym przez Narodowy Bank Polski do celów ewaluacji projektu, według wzoru dostarczonego przez FWW;
 • przesłanych w formie elektronicznej średnio 3 (minimum 2) biznesplanów, które zostaną skonsultowane przez eksperta zewnętrznego zatrudnionego przez Fundację;
 • kserokopii artykułów z gazet, w których ukazały się informacje nt. prowadzonych warsztatów lub edukacji finansowej w ogóle (opcjonalnie);
 • zdjęć (miniumum 3) z realizacji szkolenia.

Nabór wniosków odbywać się będzie w sposób ciągły do wyczerpania środków.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu w Fundacji są Monika Słotwińska-Łychota e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl i Magdalena Kowalczyk e-mail: mkowalczyk@fww.pl

 Zapraszamy do udziału z projekcie „ABC przedsiębiorczości V” rozpoczynając od wysłania na adres mkowalczyk@fww.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Fundacja Wspomagania Wsi 

Bellottiego 1, 01-022 Warszawa, tel.: +22-636 25 70 do 75

Autorka: Magdalena Kowalczyk

Data zamieszczenia: 21.01.2020 r.

Zobacz również