Chcę założyć firmę

Jak założyć firmę na próbę?

Chcesz prowadzić własną działalność gospodarczą. Masz już pomysł, gotowy biznesplan, ale wciąż pojawiają się obawy, czy poradzisz sobie na rynku jako samodzielny przedsiębiorca? Czy zdołasz znaleźć klientów na swoje usługi i/lub produkty? Czy Twoja działalność pozwoli na opłacanie składek ZUS? Jeśli masz podobne obawy, możesz spróbować założyć firmę „na próbę”. Można to zrobić na dwa sposoby.

Rejestracja z zawieszeniem działalności

Pierwsza możliwość to rejestracja w CEIDG.gov.pl od razu z zaznaczeniem opcji zawieszenia działalności.
Aby zarejestrować działalność gospodarczą, należy uzyskać wpis do CEIDG, czyli spisu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tworzonego przez Ministerstwo Rozwoju. W tym celu składasz wniosek CEIDG-1 drogą tradycyjną– wypełniając formularz wniosku i składając go w urzędzie gminy (miasta) – lub za pośrednictwem Internetu – wypełniając formularz online.
Dokładną informację o kolejnych krokach związanych z rejestracją działalności gospodarczej możesz znaleźć tutaj:
https://edufin.pl/jak-zarejestrowac-dzialalnosc-gospodarcza-krok-po-kroku/
Jak dokonać rejestracji z opcją zawieszenia działalności? Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, w momencie składania wniosku CEIDG-1, w formularzu zaznaczasz opcję zawieszenia działalności. Dzięki temu znajdziesz się formalnie w spisie przedsiębiorców. Jednak, jeśli nie podejmujesz działalności, a od razu ją zawieszasz, nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, więc nie płacisz składek ZUS.

Tyle teorii, ale co to oznacza w praktyce? Oficjalnie jesteś przedsiębiorcą. Nie możesz jednak prowadzić działalności, czyli przyjmować za ten okres należności. Co zatem możesz robić?
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo:
1.       wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
2.       ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.[1]

Czyli w praktyce oznacza to tyle, że jako przedsiębiorca, który zawiesił działalność, możesz podejmować jedynie wszelkie działania, które przygotowują Cię do prowadzenia swojej firmy. Kiedy uznasz, że jesteś gotowy, żeby już rozpocząć faktyczną działalność zarobkową, możesz po prostu wznowić swoją działalność. Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej można złożyć online lub w dowolnym urzędzie gminy/miasta.
W tym momencie musisz też zgłosić się do ZUS jako osobę ubezpieczoną. Deklarację ZUS ZUA lub ZUS ZZA składasz w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej tj. od daty wskazanej we wniosku o wznowienie działalności gospodarczej.

Inkubatory przedsiębiorczości

Innym sposobem założenia firmy „na próbę” jest skorzystanie z oferty inkubatorów przedsiębiorczości. Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje o różnych formach prawnych, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Oferta inkubatorów skierowana jest do początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Młodzież i studentów z kolei wspierają akademickie inkubatory przedsiębiorczości tworzone przez uczelnie wyższe, a podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie) inkubatory przedsiębiorczości społecznej prowadzone przez samorządy lub organizacje pozarządowe.

Współpracując z inkubatorem masz możliwość prowadzenia firmy bez konieczności rejestrowania własnej działalności w CEIDG i opłacania składek ZUS (na zasadzie preinkubacji). W takim przypadku nie posiadasz odrębnej osobowości prawnej – tej użycza Ci inkubator. Oznacza to, że możesz faktycznie prowadzić działalność i przyjmować należności, ale podpisujesz umowy i wystawiasz faktury korzystając z danych rejestrowych inkubatora. Twoje należności są bezpieczne, ponieważ wpływają na specjalne subkonto utworzone w inkubatorze. Dodatkowo, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem, pracownicy inkubatora sprawdzają pod względem prawnym i księgowym, wszystkie podpisane przez Ciebie umowy i faktury.

Jak to działa? Po prostu podpisujesz umowę z jednym z inkubatorów przedsiębiorczości i co miesiąc uiszczasz opłatę abonamentową. Nie jest ona zależna od osiąganych przez Twoją firmę przychodów. W ramach comiesięcznego abonamentu otrzymujesz możliwość korzystania z osobowości prawnej inkubatora, a także pakietu różnych usług, np.: szkoleń, wynajmu sal, wirtualnego biura, doradztwa marketingowego, obsługi księgowej, prawne czy IT. Każdy z inkubatorów ma inną ofertę – różną wysokość abonamentu i usług dodatkowych – dlatego przed dokonaniem wyboru jednego z nich, warto porównać je ze sobą i wybrać ofertę najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb.
Jeśli uznasz, że Twoja firma już dobrze sama radzi sobie na rynku, możesz wystąpić z inkubatora. Zazwyczaj obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Ale nawet jeśli podejmiesz decyzję o zarejestrowaniu własnej działalności, dalej możesz korzystać ze wsparcia inkubatora – tyle, że na zasadzie inkubacji. Niektóre inkubatory oferują pomoc od momentu rejestracji działalności gospodarczej w postaci pomocy lokalowej, porad prawnych, księgowości, zaplecza biurowego, szkoleń i doradztwa, pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych itp.

Przydatne strony internetowe:
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości: https://inkubatory.pl/
Twój StartUp: http://twojstartup.pl/
Inkubator przedsiębiorczości: http://www.inkubator.biz.pl/
Firma dla każdego: http://www.firmadlakazdego.pl/
Inkubator przedsiębiorczości: http://inkubator.com.pl/

Warto również szukać inkubatorów, które działają najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

Autorka: Magdalena Hojnor

Data publikacji: 11.07.2016 r.


[1]Źródło: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Zobacz również