Inne projekty

Strona www.edufin.pl powstała w ramach projektu edukacji finansowej „Zaplanuj swoją przyszłość”, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Microfinance Center, Fundacją Komunikacji Społecznej, Fundacją Edukacja dla Demokracji i Fundacją Wspomagania Wsi.

Obecnie strona prowadzona jest przez Fundację Wspomagania Wsi.

“[edukacja finansowa] … może dopomóc w zaszczepieniu ludziom wiedzy finansowej niezbędnej do tworzenia budżetów gospodarstw domowych, inicjowania planów oszczędzani i podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych. Takie planowanie finansowe może dopomóc rodzinom w sprostaniu zobowiązaniom terminowym i maksymalizacji ich dobrobytu w długim okresie, szczególnie cenne jest zaś dla tych populacji, których nasz system finansowy tradycyjnie nie obsługuje w sposób dostateczny.”  (Alan Greenspan, 2002)

Około połowa ludzi w Polsce żyje w ubóstwie bądź jest nim zagrożona. Wśród nich ponad 9 milionów to osoby dorosłe o niskich dochodach, ale aktywnie poszukujące poprawy własnych warunków życia. Osoby te jednak rzadko oszczędzają, bo „nie ma z czego”. „Żyją z dnia na dzień”, bo nie wierzą, że są w stanie zrealizować jakiekolwiek cele w przyszłości. Z drugiej strony, często pożyczają, aby poradzić sobie ze spadającymi nagle „jak grom z jasnego nieba” kryzysami finansowymi, lub, aby kupić na raty dobra trwałego użytku, nie licząc się z konsekwencjami podjętych zobowiązań. W ich praktykach oszczędnościowych i pożyczkowych nie ma planu, strategii. Ta grupa społeczna jest zmuszona do tworzenia własnych praktyk i strategii finansowych metodą prób i błędów. Biorąc pod uwagę jej drobne zasoby, bardzo często płaci za to niebagatelną cenę, ograniczając szanse poprawy swoich warunków życia. Jednak mniej zamożni nie są skazani na niestabilną sytuację finansową, odpowiednia edukacja finansowa jest w stanie zmienić ten stan rzeczy.

Celem edukacji finansowej jest nauka racjonalnego dysponowania pieniędzmi. Dzięki niej zmienia się postawa osób o niskich dochodach na taką, która pozwala przywrócić wiarę w możliwość wpływu na swój własny los. To zaś daje szansę, iż inne programy i działania społeczne organizacji pozarządowych czy tez instytucji samorządowych i publicznych, skierowane do tej grupy będą skuteczniejsze. Chodzi, więc o nakłonienie Polaków do nauki przedsiębiorczości, rozumianej nie tylko jako tworzenie własnego biznesu, lecz przede wszystkim – gospodarowania własnymi finansami i myślenia o przyszłości. Edukacja finansowa jest zatem kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz do udziału obywateli w życiu każdej społeczności.

Badania pokazują, że najważniejszymi tematami edukacji finansowej wśród gospodarstw domowych w Polsce są: długofalowe planowanie finansów domowych; systematyczność w oszczędzaniu; zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i racjonalne pożyczanie; podstawy działania i oferty instytucji finansowych.
Edukacja finansowa ma charakter społeczny, a zarazem znaczny potencjał w rozwoju rynku i jest inwestycją dla społeczności lokalnych. Dąży, bowiem do poprawy warunków bytowych mniej zamożnych ludzi, podnosząc jednocześnie poziom ich świadomości rynkowej i siły nabywczej.

Doświadczenia z pilotażowego projektu MFC – „Zaplanuj swoją przyszłość” w Polsce (2004-2006) udowodniły, iż cel edukacji finansowej jest możliwy do realizacji. Połowa uczestników warsztatów wyzbyła się negatywnych postaw związanych z planowaniem finansów i oszczędzaniem. Edukacja finansowa to dla społeczności lokalnych inwestycja, która pozwoli rozwiązać ważne problemy społeczne, a w przyszłości pomóc w zrównoważonym rozwoju.

Fundacja Wspomagania Wsi prowadzi program Edukacji finansowej nieprzerwanie od 2008 r.

W pierwszych czterech edycjach programu realizowanego wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim uczono zagrożonych wykluczeniem finansowym mieszkańców wsi korzystania z praktycznych narzędzi do zarządzania domowym budżetem, oszczędzania, zarządzania zadłużeniem i ubezpieczeniami. W dwóch poprzednich edycjach programu, czyli „Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi” oraz „ABC przedsiębiorczości na wsi II”, podejmowano temat rozdzielania finansów domowych i finansów gospodarstwa rolnego, prostych narzędzi rachunkowych (tzw. księgowość rolnicza) oraz rozbudzania ducha przedsiębiorczości indywidualnej i grupowej na wsi. Wiedzę teoretyczną dotyczącą prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej ugruntowano zagadnieniami praktycznymi dotyczącymi sporządzenia biznesplanu.

Ponadto w 2013 r. w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Fundacja Wspomagania Wsi realizowała projekt „Prosto i przystępnie o domowych finansach. Spotkania w bibliotece”. Celem projektu było wprowadzenie do 30. bibliotek w całej Polsce zajęć z zakresu podstawowej edukacji finansowej. Łącznie odbyły się 122 spotkania z trenerami, w których uczestniczyło w sumie ponad 1500 osób.

Wcześniejsze projekty Edukacji finansowej realizowane przez Fundację Wspomagania Wsi

Zaplanuj swoją przyszłość

2008-2009 r

Cel:
świadomienie mieszkańcom obszarów wiejskich potrzeby edukacji ekonomicznej i finansowej, przekazanie im niezbędnej wiedzy w celu efektywnego gospodarowania własnymi środkami oraz umiejętnego rozpoznawania i korzystania z dostępnych na rynku usług finansowych.

Rezultaty:
140 trenerów
51 szkoleń w terenie zrealizowanych przez 80 trenerów (praca w dwójkach), dla grup min. 20 osób
czas trwania jednego szkolenia 9 godzin
1020 uczestników szkoleń
Kampania społeczna w radiu i prasie, dotycząca edukacji finansowej
Start strony www.edufin.pl

Zaplanuj swoją przyszłość II

Program trenerski edukacji finansowej

2009-2010 r

Cel:
podniesienie świadomości ekonomicznej i finansowej wśród ludności wiejskiej poprzez szkolenie trenerów edukacji finansowej i realizację szkoleń dla wiejskich społeczności z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego „Zaplanuj swoją przyszłość“.

Rezultaty:
154 trenerów
51 szkoleń w terenie, dla grup ok. 20 osób
czas trwania jednego szkolenia 16 godzin
1029 osób przeszkolonych
Przygotowanie lokalnych organizacji pozarządowych do funkcji punktów doradztwa finansowego

Zaplanuj swoją przyszłość II

Przewodnik domowych finansów

2010-2011 r.

Cel:
podniesienie poziomu wiedzy finansowej mieszkańców wsi tak, by lepiej rozumieli oferty rynku finansowego i tym samym zmienili swoje nastawienie do instytucji finansowych na bardziej pozytywne.

Rezultaty:
58 trenerów
99 szkoleń w terenie (53 z tematu planowania i zarządzania domowym budżetem i 46 z zarządzania długiem) dla grup ok. 20 osób
czas trwania jednego szkolenia 12 godzin
2017 uczestników szkoleń
4 regionalne spotkania upowszechniające edukację finansową
Rozszerzenie ogólnopolskiej sieci organizacji trenerskich, które uzyskały status Przewodnika Domowych Finansów – PDF.

Rodzina bezpieczna finansowo

2011-2012 r.

Cel:
utrwalanie zachodzących powoli zmian w świadomości ekonomiczno finansowej społeczności wiejskiej prowadzących do bardziej świadomych i racjonalnych zachowań, oraz podniesienie poziomu zrozumienia funkcjonowania ofert rynków finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, emerytalnych).

Rezultaty:
131 trenerów (56 starych i 75 nowych)
50 szkoleń w ternie, dla grup ok. 30 osób
czas trwania jednego szkolenia 16 godzin
1587 uczestników szkoleń
Odcinkowy film edukacyjny o tematyce finansowej

Edukacja finansowa

ABC przedsiębiorczości na wsi

2012-2013 r.

Cel:
wzrost wiedzy i umiejętności 750 mieszkańców wsi, właścicieli gospodarstw rolnych o powierzchni do 15 ha i ich rodzin w zakresie prostej rachunkowości i opracowywania finansowych analiz oraz sprawozdań na potrzeby gospodarstwa domowego i rolnego.

Rezultaty:
35 dodatkowo przeszkolonych trenerów
50 szkoleń w terenie dla grup ok. 15 osób
czas trwania jednego szkolenia 16 godzin
803 uczestników szkoleń
47 spotkań dodatkowych w terenie
1545 uczestników spotkań dodatkowych

ABC przedsiębiorczości na wsi

2013-2015 r.

Cel:
wzrost wiedzy ekonomicznej i finansowej oraz umiejętności w zakresie określenia standingu finansowego gospodarstwa domowego lub rolnego pod kątem uruchomienia działalności gospodarczej u 1000 mieszkańców wsi, którzy chcieliby rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Do tej grupy zaliczeni zostali rolnicy, bezrobotni i zatrudnieni mieszkańcy wsi oraz pełnoletnia młodzież ponadgimnazjalna z obszarów wiejskich.

Rezultaty:
49 trenerów (28 starych i 21 nowych)
50 szkoleń w terenie, dla grup min. 20 osób
czas trwania jednego szkolenia 16 godzin
1063 uczestników szkoleń
208 biznes planów opracowanych przez uczestników szkoleń w tym 87 zaopiniowanych przez ekspertów zewnętrznych

Aby dowiedzieć się więcej na temat Edukacji Finansowej zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

W kierunku stabilnej przyszłości – edukacja finansowa dla osób o niskich dochodach w Polsce.

Artykuł podsumowuje potrzeby w zakresie edukacji finansowej osób o niskich dochodach w Polsce, ukazuje potencjał wypracowanych narzędzi “Zaplanuj swoją przyszłość” oraz zawiera przemyślenia na temat strategii dystrybucji edukacji finansowej w Polsce.

Priorytety wzmacniania edukacji finansowej wśród ubogich rodzin w Polsce.

Najistotniejsze wnioski płynące z badań jakościowych przeprowadzonych przez Centrum Mikrofinansowe w lecie 2004 roku.

Przewodnik domowych finansów:

Co to jest Przewodnik domowych finansów (PDF)?

Przewodnicy Domowych Finansów to organizacje, instytucje, towarzystwa lub kluby, które decydują się na prowadzenie z osobami o niskich dochodach działań edukacyjno-doradczych oraz promocyjnych w zakresie finansów domowych.W ramach tych instytucji działają Trenerzy, którzy organizują cykle warsztatowe, doradzają, a także wspierają działania komunikacyjne i rozwijanie lokalnego partnerstwa wokół edukacji finansowej. W sieci organizacji na Rzecz Edukacji Finansowej działają organizacje i instytucje o różnorodnym profilu: fundacje, stowarzyszenia, centra aktywności lokalnej, urzędy, ośrodki pomocy społecznej, Gminne oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.Edukacja finansowa dla osób o niskich dochodach skierowana jest głównie do osób dorosłych, dlatego duże zainteresowanie tworzeniem sieci – Przewodników Domowych Finansów i partnerstw lokalnych na rzecz Edukacji Finansowej przejawiają organizacje i instytucje związane z usługami edukacyjnymi dorosłych (od szkół i uczelni kształcących młodych dorosłych po placówki aktywizacyjne). Organizacje te mogą uzupełnić swój program edukacyjny o ważny komponent, jakim jest edukacja finansowa, dająca podstawy do dalszego kształcenia związanego z przedsiębiorczością lub dokształcaniem zawodowym.Inną grupą organizacji, które działają w sieci Partnerstwa, są instytucje lokalne, które w swojej misji mają cele rozwojowe tj. zajmują się pomocą społeczną, mikrofinansami, fundacje zainteresowane rozwojem lokalnym oraz wspieraniem grup wykluczonych społecznie.Wszystkie organizacje i instytucje, które przyłączają się do Partnerstwa i stają się Przewodnikami Domowych Finansów (PDF), dbają o trwałość, obiektywność, praktyczność i jakość swoich usług.

Zasady działania w ramach PDF

Działania PDF w zakresie edukacji finansowej mogą byd różnorodne. Każdy PDF promuje ideę edukacji finansowej w społeczności lokalnej. PDF także świadczy usługi edukacyjne: prowadząc szkolenia lub/i proste poradnictwo w zakresie domowych finansów.

PDF Szkoli
PDF realizuje cykle szkoleniowe przy wykorzystaniu pakietu zorientowanego wokół podstawowych umiejętności zarządzania finansami domowymi -„Zaplanuj swoją przyszłośd”, docelowo dołączając nowe moduły, które są dostarczane przez Partnerstwo na rzeczupowszechnianiaedukacji finansowej w Polsce. Obecnie w przygotowaniu znajdują się nowe produkty szkoleniowe np. „Zarządzanie Długiem”, które zostaną wkrótce udostępnione certyfikowanym trenerom Programu.

PDF Komunikuje
Aby zapewnid skutecznośd PDF podejmuje szerokie działania komunikacyjne nakierowane na beneficjenta, partnerów i społecznośd lokalną dopasowane do potrzeb i preferencji interesariuszy. Podstawowym zadaniem jest zachęcenie beneficjentów do wzięcia udziału w szkoleniach lub skorzystania z poradnictwa organizacji, która jest Przewodnikiem Domowych Finansów (PDF). PDF prowadzi także działania komunikacyjne, aby podnieśd ogólną świadomośd w społeczności lokalnej o znaczeniu edukacji finansowej dla osób o niskich dochodach oraz nawiązad współpracę z innymi organizacjami, które mogą wesprzed Program.

Proces certyfikacji trenerów

Jakie wymagania należy spełnić, żeby zostać certyfikowanym trenerem Edukacji finansowej.

Żeby zostać certyfikowanym trenerem I stopnia:

• należy przejść, organizowane przez Partnerstwo, 24 godzinne szkolenie z zakresu prowadzenia warsztatów z edukacji finansowej w oparciu o pakiet szkoleniowy „Zaplanuj Swoją Przyszłość” (zagadnienia z zakresu: analizy budżetu i celów finansowych gospodarstwa domowego, sposobów i możliwości oszczędzania, zasad racjonalnego pożyczania, tworzenie planu finansowego);

• trzeba przeprowadzić 3 warsztaty z ludźmi o niskich dochodach i dostarczyć danych potrzebnych do ewaluacji (z form ewaluacyjnych);

• aby pozostać w rejestrze certyfikowanych trenerów – należy podsyłać co kwartał dane na temat zasięgu działań z edukacji finansowej (liczba uczestników).

Żeby zostać trenerem II stopnia:

• Trener I stopnia musi przeprowadzić co najmniej 5 warsztatów dla trenerów wspólnie z trenerem II stopnia.

Kodeks etyczny

Kodeks etyczny Trenerów Przewodnika Domowych Finansów